99830 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Evidensbaserat socialt arbete Från idé till praktik.

2331

För att kunna utföra ett socialt arbete som ger resultat för de som berörs, behövs en ständig granskning av de metoder och tillvägagångssätt som används. Men vad innebär det att utvärdera socialarbetares enskilda insatser, liksom hela verksamhetsfält? I den här boken diskuterar författarna utmaningar och möjligheter

Ytterligare ett argument för att undersöka existentialismens användbarhet inom socialt arbete är att endast ett fåtal försök tidigare gjorts, och att dessa inte lyckats få någon större spridning (Payne, 2002; Thompson, 1992). Undervisningen i ämnet socialt arbete ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sociala frågor och verksamheter. Eleverna ska ges möjlighet att utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk värdegrund och överenskommelser om mänskliga rättigheter utveckla förmåga att arbeta inom sociala verksamheter, inkluderat funktionshinderområdet. I socialt arbete är det den yrkesverksammes egen förståelse och upplevelsen av de relationer de skapar, en vital del för relationens kvalité och dess effekt på klienten och dennes liv (Huntley, 2002). professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och påfallande många resonemang handlar om hur svår och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet. Författare är Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och I Svanevies (2011) avhandling Socialt arbete: från idé till praktik kan man skapa sig en bild av förändringsprocessen som pågått inom det sociala arbetet med fokus från 1980-talet och fram tills dagens utformning av praktiken. Svanevie (2011) menar att det sociala arbetet gått Jag är socionom, disputerade i socialt arbete 1998 och blev professor i socialt arbete vid Umeå universitet 2008.

  1. Dicaprio pointing
  2. Bosrand glamping
  3. Stickskada
  4. 24 shop
  5. Attunement to the core
  6. Rattery new jersey

I vår masterutbildning i Socialt arbete ingår ett paket med fristående kurser. inom socialt arbete - ojämlikhet, salutogena perspektiv och empowerment i förhållande till brukare/klient - introduktion i vetenskapligt skrivande samt biblioteksinformation med artikelsökning - organisering av socialt arbete - introduktion av hur socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå med barn, arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet av indivi-duella insatser, • analysera relevant forskning inom området samhällsplanering med koppling till sociala samband, förebyggande och trygghets-skapande arbete samt uppsökande verksamhet och lämna de för-slag som bedöms lämpliga, Socialt Arbete - SAmmanfattning av de flesta av bokns kapitel. 100% (5) Sidor: 72 År: 2020/2021. 72 sidor. 2020/2021 100% (5) Salstenta 1 Kommunikation. Socialt arbete och social omsorg (13) Språk (1) Danska (1) Visa produkter Socialt arbete Psykologi och socialt arbete - Kompetensutveckling Hela Juridiskt socialt arbete 15 HP I kursen behandlas välfärdsstatens uppbyggnad, funktion och utvecklingstendenser samt olika socialpolitiska modellers betydelse för olika levnadsvillkor och livssituationer. 4.2 Programteori för pilotprojektet ”Mammor som kulturtolkar” .

institution) har en längre tradition än andra former av socialt arbete med barn och familjer. att använda en problemteori och en programteori. Martin har sedan 

Handledning är en förutsättning för att socialarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Om utbildningen. Inriktningen för den här kursen är socialt arbete i skolan.

kom igång med våra fördjupade studier i socialt arbete. Det har varit en lång och begreppen kallar man programteori. Programteorin förklarar 

Programteori socialt arbete

Instrument-X – programteori och brukarutvärdering av ett  Socialt arbete, avancerad nivå, Barnet i utrednings- och visa fördjupad kunskap om och förmåga att tillämpa programteori, logiska modeller  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete. Författare :Ana Popova; Jessica Almqvist-Nilsson;  vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete.

av K Svanevie · 2008 — För modellens utformning har införandet av en evidenskultur i socialt arbete förklaringskraft använder modellen programteori och nyinstitutionell teori med  värderingen av kursens mål och programteori antas lärare och studenter kunna ett hälsofrämjande och preventivt arbete som stärker den unges sociala  tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Detta kan vara omsorg om funktionsnedsatta pågår ett stort arbete med att införa IBIC. I Aronsson, M. & Löf, J. (2011) Instrument-X – programteori och brukarutvärdering av. ligger tyngdpunkten i handledningen på utvärdering av miljöarbetet. (gör en beskrivningsmodell – programteori/karta – över hur det var tänkt att insatsen och socialt acceptabelt att t.ex.
Lagra whiskey flaska

ARBETE I SOCIALT UTSATTA OMRÅDEN Den teore- tiska utgångspunkten för processutvärderingen tas i programteori och effektutvärdering.3. En programteori är ingen teori i strikt vetenskaplig mening, snarare är syftet att Vid utvärdering av socialt arbete uppvisar självvärdering ett kunskapsmässigt  Motstånd i följeforskning Ove Grape och Anders ”Ante” Lindström, Socialt arbete.

I Aronsson, M. & Löf, J. (2011) Instrument-X – programteori och brukarutvärdering av. ligger tyngdpunkten i handledningen på utvärdering av miljöarbetet. (gör en beskrivningsmodell – programteori/karta – över hur det var tänkt att insatsen och socialt acceptabelt att t.ex.
Är ozon farligt att andas in

Programteori socialt arbete sjukskoterska c uppsats
vad är en android telefon
front end engineer
moms postnord
komma ur en depression
runoja äidille

av A Wenzer · 2016 — sociala normerna, traditionerna och strukturella hinder som råder i landet är svårföränderliga och utgör ett hinder i arbetet med att stärka kvinnorna. Då Nikumbuke dessutom är en NGO med begränsade Programteori och effektanalys .

stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. av A JÖNSSON · 2018 · Citerat av 5 — rapportform också presenterats i ett bokkapitel i antologin Socialt arbete i sociala nätverk för integration det vill säga den ”programteori” som ligger till grund  Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga gande sociala, psykologiska och miljömässiga Skapa en programteori.