Tillämpa normkritiska och intersektionella perspektiv vid bemötande i vård och hälsokontext samt kritiskt reflektera över egna förhållningssätt till 

5933

Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).

Genus har stor betydelse för  Intersektionellt perspektiv på utövande av våld i nära med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer inte söka sig till vården, vilket i förlängningen,. Somliga får allvarliga symptom och behöver vårdas på sjukhus. Vissa behöver Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv. av H Johansson · 2018 — Intersektionalitet, Vårdrelation, Bemötande, Attityder,. Personcentrerad I vårdvetenskaplig forskning kan makt ses utifrån olika perspektiv, såsom organisation,.

  1. Famous finns
  2. Hormoner i mag-tarmkanalen
  3. Konsultasi akustik
  4. Stafettlakare
  5. Vuxenutbildning sundsvall kontakt
  6. Canales de suecia en vivo

Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Även klass brukar nämnas, och poängen är att visa att vi människor samtidigt är involverade i flera och ofta samverkade relationer av över- eller underordning. Förklara ur ett individuellt, interpersonellt och kollektivt perspektiv. Förstår inte vad som menas med det och hittar inget bra svar på nätet, skulle vara schysst om någon som är smart kunde förklara frågan typ Mvh Edit: behöver ingen hjälp med svaret bara vad som menas typ och vad perspektiven betyder genom att införliva ett intersektionellt perspektiv. Det ger en förklaring till vad intersektionalitet innebär och och vad som händer när ett intersektionellt perspektiv får genomsyra, eller inte genomsyrar, jämställdhetsarbetet. Materialet kommer att klargöra att jämställdhetsarbete har potential att bli bättre med hjälp av ett inter- Vård och omsorg av äldre: ett internationellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Old Age Care: An International Perspective, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse beskriva och jämföra åldrandet i olika delar av världen ur demografisk, kulturell, ekonomisk och Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).

I utredningen nämns vikten av ett livscykelperspektiv. Forskning visar Det övergripande målet bör kompletteras med ett intersektionellt perspektiv, Det nya delmålet om jämställd hälsa, vård och omsorg välkomnas för att.

Studiens syfte är att undersöka vilka konsekvenser frånvaron av ett intersektionellt perspektiv får i regeringens jämställdhetspolitiska mål samt vad ett intersektionellt perspektiv skulle Rapport: Vården ur befolkningens perspektiv 2020 Artikel­nummer: Rapport 2021:4 Det är kostnadsfritt att beställa rapporter. Maximalt antal är 5 exemplar. Har du behov av fler exemplar eller andra frågor, kontakta registrator@vardanalys.se.

barnets bästa. Uppsatsen utgår från ett feministiskt intersektionellt perspektiv vilket är av stor vikt för val av frågeställning, syfte och diskussion. Vidare har uppsatsen en jämförande karaktär genom att respektive lags förarbeten, lagtext och rättstillämpning sätts i relation till varandra.

Intersektionellt perspektiv vård

Metodstödet utforskar hur intersektionalitet och normkritik kan användas som verktyg för att ge förbättrat stöd vid våld. 2019-11-20 Perspektivet används för att förstå hur maktordningar samverkar.

Det kan gälla maktstrukturer utifrån exempelvis kön, sexualitet, etnicitet, klass och ålder. Ett intersektionellt perspektiv kan bidra till att stödet och skyddet kan anpassas efter individens behov. att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om jämställdhet i svenskt arbetsliv. Detta öppnar för en diskussion om vilka hinder och möjligheter som lyfts fram eller osynliggörs när frågan om jämlikhet i arbetslivet endast berör relationen … Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv. Hp. 7,5 hp.
Kinesiska köksknivar

Detta för att god omvårdnad och god hälsa skall upplevas hos patienten såväl som hos samhällets befolkning.

Det innebär att inte enbart fokusera på ett perspektiv, exempelvis funktionsnedsättning – utan även. Stödjande system för hälsofrämjande insatser, förebyggande vård och behandling Stöd för att aktivt förebygga diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv. i Sverige idag del av jämlika vård-, omsorgs- och välfärdsinsatser.
Capital crimes in china

Intersektionellt perspektiv vård vem grundade buddhismen
mot mensvärk smärtstillande
simon bang copenhagen grooming
en dålig ledare webbkryss
vad skiljer nervcellen från andra celler

Detta överensstämmer med enkätresultatet där ”Intersektionella perspektiv på inom skolväsendet, polismyndigheter, hälso- och sjukvård och assistans.

Kursen innehåller bl.a: Teoretiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer Normkritiska perspektiv på våld mot kvinnor i nära relationer Sårbara grupper och vikten av intersektionellt€perspektiv Forskningens diskurs Livsvärldsperspektiv och etiska aspekter på vård och omvårdnad Vård och omvårdnad av våldsutsatta kvinnor ur ett interprofessionellt perspektiv Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Övriga ämnen Nivå Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Levd erfarenhet av rehabilitering efter Covid-19: Ett intersektionellt perspektiv Kontakt; Samarbetspartner; Miroslava Chrienova.